top of page

Algemene voorwaarden LoCo

Algemene voorwaarden

Artikel 1. Algemeen en definities

  1. Laure Oomens, eenmanszaak gevestigd te Koninklijkelaan 91, 2600 Antwerpen, ingeschreven in de Kruispuntbank der ondernemingen onder het nummer 0746.910.094 (hierna “LoCo”)

 

E-mailadres: loco@locowriting.com

 

1.2.   In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

(1)              Algemene Voorwaarden: Huidige algemene voorwaarden

(2)              Dienst(en): Copywriting, coaching in copywriting en het content met impact - traject

(3)              Dienstverlener: Laure Oomens onder de commerciële benaming “LoCo”

(4)              Ondernemer: Elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die een overeenkomst afsluit met de Dienstverlener  en hierdoor de algemene voorwaarden aanvaardt

(5)              Offerte(s): Een aanbieding of een offerte uitgaande van de Dienstverlener (via website, sociale media of e-mail)

(6)              Overeenkomst: De overeenkomst tot dienstverlening tussen Dienstverlener en Ondernemer na aanvaarding van de Offerte (met de Algemene Voorwaarden) door de Ondernemer

(7)              Partijen: De Dienstverlener en de Ondernemer samen

(8)              Schriftelijk: de schriftelijke communicatie zoals e-mail of via een aangetekend schrijven waar nodig

(9)              Website: www.locowriting.com
 

Artikel 2. Aanvaarding van de algemene voorwaarden

2.1 Elke overeenkomst, van welke aard ook, tussen LoCo en de Ondernemer wordt aan de hiernavolgende algemene voorwaarden onderworpen. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk voorafgaandelijk en schriftelijk werden overeengekomen.

2.2 Het aankopen van een Dienst impliceert de integrale aanvaarding vanwege de Ondernemer en de afstand zich op zijn/haar eigen algemene voorwaarden te beroepen.
 

Artikel 3. Verbintenissen

3.1  LoCo is door de aard van de dienstverlening gehouden tot een middelen- of inspanningsverbintenis en zal naar best vermogen volgens de heersende normen van zorgvuldigheid en volgens de normen van de sector haar opdrachten vervullen of Diensten verlenen, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders werd overeengekomen.

Artikel 4. Dienstverlening door derden

4.1  LoCo zal bij het vervullen van de Dienst beroep doen op de diensten van derden indien zij dat noodzakelijk of nuttig acht.
 

Artikel 5. Geldigheid Offertes

5.1 Offertes zijn enkel geldig en bindend binnen de tijdspanne zoals aangegeven op de Offerte of indien er niks werd bepaald, voor een termijn van 14 kalenderdagen volgend op de datum van de Offerte. Na afloop van deze termijn kan de Offerte niet meer worden aanvaard. Offertes gelden enkel voor de Diensten uitdrukkelijk hierin opgenomen.
 

Artikel 6. Prijs- en betalingsvoorwaarden

6.1 LoCo zal de gevraagde Diensten uitvoeren tegen de forfaitaire prijs of de prijs in regie zoals aangegeven in de Offerte of zoals opgenomen in de Overeenkomst. De Prijs in de Offerte is steeds exclusief BTW.

6.2 Eventuele wijzigingen aan de gevraagde Diensten en/of bijkomende Diensten zullen bijkomend gefactureerd worden overeenkomstig de tarieven die van kracht zijn op het ogenblik dat de wijzigingen/bijkomende Diensten worden besteld/aangekocht. De Ondernemer kan de geldende tarieven te allen tijde opvragen bij LoCo met dien verstande dat als er niks werd bepaald deze bijkomende Diensten/wijzigingen zullen worden uitgevoerd in regie aan een uurtarief van 90,00 EUR (ex. BTW).

6.3. LoCo kan niet aan de Offerte of de Overeenkomst worden gehouden als de Ondernemer redelijkerwijze kon begrijpen dat de Offerte of de Overeenkomst, of een onderdeel daarvan, een kennelijke materiële vergissing of verschrijving bevat, zoals een onrealistische hoge korting of ongebruikelijke lage vraagprijs.

6.4 LoCo verbindt zich ertoe de Ondernemer voorafgaandelijk in te lichten als enige wijziging of aanvulling van de Overeenkomst financiële en/of kwalitatieve gevolgen met zich meebrengt.

6.5 Indien de Ondernemer niet akkoord gaat met een factuur, dient hij/zij deze schriftelijk te protesteren binnen een termijn van 14 kalenderdagen te rekenen vanaf ontvangst van de factuur. Indien de Ondernemer vragen heeft omtrent een onderdeel van de factuur of de factuur betwist, schort dit de betaling van de factuur niet op.

6.6 De forfaitaire prijs zoals opgenomen in de Offerte en de Overeenkomst is steeds integraal door de Ondernemer verschuldigd, niettegenstaande het al dan niet tijdig verlenen van feedback door de Ondernemer. De Ondernemer is ertoe gehouden de nodige feedback over te maken, zoals onderling door Partijen afgesproken, van LoCo, doch nalaten deze tijdig over te maken binnen de door LoCo vooropgestelde termijn heeft niet gevolg dat de volledige forfaitaire prijs niet integraal verschuldigd is door de Ondernemer.

Het mogelijks niet kunnen finaliseren van de Diensten door een gebrek aan informatie en/of input van de Ondernemer heeft geen aansprakelijkheid in hoofde van LoCo noch enige prijsvermindering tot gevolg. De eventuele gevolgen die hieruit kunnen voortvloeien blijven derhalve volledig ten laste van de Ondernemer.  Wanneer de Ondernemer niet of niet tijdig de nodige informatie beschikbaar stelt, het voorbereidend werk dat werd afgesproken niet uitvoert of de nodige feedback niet geeft binnen de door LoCo vooropgestelde termijn en de uitvoering van de Dienst hierdoor vertraging oploopt, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten voor rekening van de Ondernemer.

6.7 In geval van laattijdige betaling of wanbetaling zal de Ondernemer van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling, een interest verschuldigd zijn conform de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties alsook een forfaitaire schadevergoeding van 10% van het openstaande bedrag, onverminderd het recht van LoCo om bijkomend de werkelijk geleden schade te vorderen en onverminderd de buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten. De kosten voor het invorderen van een onbetaalde factuur zijn steeds ten laste van de Ondernemer.

6.8 LoCo is een geregistreerde dienstverlener bij de KMO portefeuille (zie https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/kmo-portefeuille voor meer informatie). LoCo zal per Dienst de Onderemer informeren indien de Dienst mogelijk via KMO portefeuille deels wordt gesubsidieerd. LoCo is niet verantwoordelijk voor het al dan niet toekennen van de subsidie aan de Ondernemer of het al dan niet voldoen aan alle voorwaarden van de KMO portefeuille.
 

Artikel 7. Duur en beëindiging van de overeenkomst

7.1 De overeenkomst tussen LoCo en de Ondernemer is van bepaalde duur behoudens uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen. Een overeenkomst van bepaalde duur kan door de Ondernemer niet voortijdig beëindigd worden, dan met betaling van een forfaitaire verbrekingsvergoeding die gelijk is aan vastgestelde forfaitaire prijs in de Offerte en de Overeenkomst.

7.2 Indien één van beide Partijen wezenlijk tekortschiet in de nakoming van haar verplichtingen en na hier uitdrukkelijk en schriftelijk door de andere Partij op gewezen te zijn, deze verplichting niet binnen een redelijke termijn alsnog nakomt, is de andere Partij gerechtigd de overeenkomst te beëindigen zonder rechterlijke tussenkomst en zonder enige vergoeding verschuldigd te zijn. Indien de Ondernemer de Partij is die haar verplichtingen niet nakomt en LoCo om die reden de samenwerking stopzet, dan dient de totale forfaitaire prijs zoals opgenomen in de Offerte en de Overeenkomst nog steeds te worden voldaan door de Ondernemer.
 

Artikel 8. Copywriting

8.1 Wanneer de Ondernemer ervoor opteert de Offerte te aanvaarden, ontstaat de verplichting tot betaling van een voorschot van 30% van de prijs zoals opgenomen in de Offerte en het saldo 7 kalenderdagen na het afronden van de Dienst, tenzij anders overeengekomen. Indien de Diensten voortijdig worden beëindigd, geeft dit geen recht op een (gedeeltelijke) compensatie.

8.2 LoCo kan vrij bepalen waar de Diensten zullen worden geleverd en of ze al dan niet online zullen geleverd worden. De Ondernemer erkent dat de plaats van werkzaamheden geen essentieel bestanddeel is van de Overeenkomst. Een wijziging van de plaats, kan niet worden aanzien als een tekortkoming in hoofde van de Dienstverlener.

8.3 De Ondernemer zal de gevraagde informatie tijdig ter beschikking te stellen. LoCo bepaalt de uiterlijke datum waarop deze informatie ter beschikking dient gesteld te worden. De Ondernemer staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde gegevens, ook indien deze van derden afkomstig zijn.

8.4 Daarnaast dient de Ondernemer de nodige feedback te geven op het eerste ontwerp binnen de door LoCo voorziene termijn, opdat het ontwerp gefinaliseerd en opgeleverd kan worden. In ieder geval dient de volledige Dienst te kunnen worden opgeleverd binnen 1 maand na het aanvaarden van de Offerte. Indien door het laattijdig aanleveren van de nodige feedback deze termijn niet kan worden gerespecteerd, behoudt LoCo zich het recht om een bijkomende vergoeding te factureren voor het finaliseren van de Dienst.
 

Artikel 9. Content met Impact en andere trajecten

9.1 Wanneer de Ondernemer de Offerte voor het traject aanvaardt, ontvangt de Ondernemer een BTW-conforme factuur voor het volledige bedrag. Deze dient te worden voldaan voor de start van het traject.

9.2 LoCo kan vrij bepalen waar de Diensten zullen worden geleverd en of ze al dan niet online zullen geleverd worden. De Ondernemer erkent dat de plaats van werkzaamheden geen essentieel bestanddeel is van de Overeenkomst. Een wijziging van de plaats, kan niet worden aanzien als een tekortkoming in hoofde van de Dienstverlener.

9.3 De Ondernemer bevestigt dat LoCo niet verantwoordelijk is voor de geplaatste berichten in de Facebookgroep en zelf geen beledigende of haatdragende berichten te zullen plaatsen. Tevens bevestigt de Ondernemer dat alle berichten en inhoud van de Facebookgroep niet mag gedeeld worden met derden.

9.4 Alle 1 op 1 sessies (live of online) dienen minstens 48 uur voor de aanvang te worden geannuleerd of verzet (in samenspraak met LoCo), anders zal de sessie in mindering worden gebracht van het aantal sessies in een bepaald traject. Een 1 op 1 sessie kan slechts éénmaal worden verzet.

9.5 De deelname aan een groepsactiviteit kan niet worden geannuleerd of verzet. 

9.6 Het Content met Impact traject duurt 6 maanden en kan hoogstens met 1 maand uitlopen.
 

Artikel 10. Opschorting van de overeenkomst

10.1 LoCo mag haar Diensten ten aanzien van de Ondernemer geheel of gedeeltelijk schorsen of zelfs de Overeenkomst beëindigen als de Ondernemer zijn/haar betalingsverplichtingen, andere verplichtingen (zoals het aanleveren van de vereiste informatie) of verplichtingen volgende uit de Algemene Voorwaarden niet nakomt.
 

Artikel 11. Overmacht

11.1 In het geval dat een Partij getroffen werd door een overmacht situatie, zal de getroffen partij de andere partij inlichten binnen een redelijke termijn (en met een maximum van 5 werkdagen) na kennisname over de overmachtssituatie en het bewijs hiervoor leveren. De partij die zich beroept op overmacht kan niet contractueel of buitencontractueel aansprakelijk gesteld worden voor niet-nakoming van zijn verbintenissen voor de duur van de overmacht.

11.2 De Ondernemer blijft evenwel gehouden tot betaling van de reeds gemaakte kosten en geleverde prestaties.

11.3 Wanneer de overmacht slechts tijdelijk van aard is, zal LoCo alsnog trachten de Diensten te leveren vanaf dit redelijkerwijs weer mogelijk is. In ieder geval blijft de uitvoering van de Overeenkomst opgeschort voor de duur van de tijdelijke overmacht.

Als evenwel blijkt dat het blijvend onmogelijk is om de Diensten te voltooien of verder te zetten, zal de Overeenkomst in onderling overleg herzien of ontbonden worden.
 

Artikel 12. Geheimhouding

12.1 De Dienstverlener is verplicht tot geheimhouding van alle informatie en gegevens waarvan tijdens de uitvoering van de Dienst wordt kennisgenomen. De Dienstverlener neemt alle mogelijke voorzorgsmaatregelen om de belangen van de Ondernemer te beschermen. De Ondernemer zal op zijn of haar beurt zonder toestemming van de Dienstverlener aan derden geen mededelingen doen over diens aanpak, werkwijze of (de inhoud van) de Offerte.

12.2 De Partijen zijn gehouden deze informatie op geen enkele wijze aan derden bekend te maken tenzij mits voorafgaand uitdrukkelijk en schriftelijk akkoord van de andere Partij of indien zij hiertoe wettelijk zijn verplicht.
 

Artikel 13. Intellectuele eigendomsrechten

A. Copywriting

13.1 De Dienstverlener aanvaardt uitdrukkelijk dat alle intellectuele eigendomsrechten (inclusief maar niet beperkt tot auteursrechten – “Intellectuele Eigendom”) verkregen of ontwikkeld in het kader van de levering van haar Diensten aan de Ondernemer, desgevallend aan de Ondernemer toebehoren. Deze overdracht zal echter pas plaatsvinden op het ogenblik dat de integrale prijs voor de te leveren Diensten werden betaald.

13.2 De overdracht van de Intellectuele Eigendom is definitief, onherroepelijk en onvoorwaardelijk. Deze overdracht is exclusief, geldig tijdens de gehele duur van de bescherming van de Intellectuele Eigendom en wereldwijd.

 

B. Overige Diensten en Content met Impact

13.3 Alle inhoud van de gebruikte technieken, materiaal, schema’s, voorbeelden, modules, afbeeldingen en video’s (“Intellectuele Eigendom”) eigendom zijn van LoCo en deze beschermd zijn door de rechten van intellectuele eigendom. De Cliënt mag deze Intellectuele Eigendom dus niet verspreiden of zelf commercialiseren en dus verkopen. De Intellectuele Eigendom mag door de Cliënt enkel aangewend worden voor privédoeleinden of in eigen professionele praktijk (zonder dit te commercialiseren), tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen. Deze intellectuele eigendomsrechten omvatten, doch zijn niet beperkt tot het octrooi-, auteurs-, merken-, tekeningen- of modellenrecht en/of andere (intellectuele eigendomsrechten, zoals al dan niet octrooieerbare technische en/of commerciële knowhow, methoden en concepten.
 

Artikel 14. Aansprakelijkheid

14.1 LoCo kan nooit aansprakelijk zijn voor of gehouden zijn tot vergoeding van immateriële, indirecte of gevolgschade, met inbegrip van (doch niet beperkt tot) winstderving, omzetverlies, inkomstenderving, administratie- of personeelskosten, een verhoging van de algemene kosten, verlies van cliënteel of vorderingen van derden.

14.2 LoCo haar aansprakelijkheid met betrekking tot directe schade zal steeds beperkt zijn tot herstel in natura door het aanbrengen van verbeteringen of het opnieuw presteren van de te leveren Diensten.

14.3 De Overeenkomst bevat voor LoCo steeds middelen- of inspanningsverplichtingen, doch onder geen enkel beding resultaatsverplichtingen. LoCo verbindt zich er wel toe haar uiterste best te doen om de overeengekomen Dienst(en) correct te leveren en het beste resultaat na te streven, doch is hier tevens voor afhankelijk van de feedback die zij van de Ondernemer dient te ontvangen op het eerste ontwerp. LoCo kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld indien het beoogde resultaat niet werd bereikt of wanneer Ondernemer nalaat de vereiste feedback binnen de vooropgestelde termijn te leveren.

14.4 LoCo werkt alleen met de beste partners en dienstverleners, doch kan zij niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade voortvloeiend uit hun fout, met uitzondering van hun zware (of opzettelijke) fout.

14.5 De contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid van LoCo zal in alle gevallen beperkt zijn tot 75% van de door LoCo in het kader van de schade verwekkende diensten en/of producten aan de Ondernemer gefactureerde en effectief betaald gekregen bedragen.
 

Artikel 15. Vrijwaring

15.1. De Ondernemer vrijwaart de Dienstverlener tegen alle aanspraken van derden, die verband houden met de door de Dienstverlener geleverde Diensten daar zij niet instaat voor de juistheid of volledigheid van de aangeleverde inhoudelijke informatie.
 

Artikel 16. Gegevensverwerking

16.1 LoCo is de verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens die zal gebeuren conform de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de Wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens.

16.2 Door het goedkeuren van de Offerte en de daaruit voortvloeiende Overeenkomst, verklaart de Ondernemer zich akkoord met de verwerking van zijn of haar persoonsgegevens. Deze algemene voorwaarden dienen in samenhang te worden gelezen met de algemene privacyverklaring die toegankelijk is op de website van de Dienstverlener.

16.3   De persoonsgegevens van de Ondernemer kunnen worden verwerkt in het kader van het klantenbeheer van LoCo, voor marketingdoeleinden en dienen om de overeenkomst tussen LoCo en de Ondernemer naar behoren te kunnen uitvoeren.

16.4    De Ondernemer heeft het recht om aan LoCo te verzoeken zijn of haar persoonsgegevens te verwijderen, wanneer hij of zij niet langer klant zou zijn of niet langer gebruik wenst te maken van de diensten van LoCo. Dit verzoek dient schriftelijk aan LoCo te worden gericht en zal door haar binnen een redelijke termijn uitgevoerd worden.
 

Artikel 17. Volledigheid en nietigheid

17.1 Deze algemene voorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen de Ondernemer en LoCo en vervangen elke vroegere bestaande overeenkomst en elk vorig mondeling of schriftelijk akkoord tussen partijen omtrent hetzelfde voorwerp.

17.2 Indien enige bepaling (of deel daarvan) van de Algemene Voorwaarden onafdwingbaar of strijdig met een wettelijke of reglementaire bepaling zou zijn, zal dit de geldigheid en afdwingbaarheid van de andere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden niet beïnvloeden en evenmin de geldigheid en afdwingbaarheid van dat deel van de desbetreffende bepaling dat niet onafdwingbaar is of strijdig is met een wettelijke of reglementaire bepaling. In een dergelijk geval zullen de Partijen te goeder trouw onderhandelen om de onafdwingbare of strijdige bepaling te vervanging door een afdwingbare en rechtsgeldige bepaling die zo nauw mogelijk aansluit bij het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling. 
 

Artikel 18. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

18.1 De Offerte, de bijhorende algemene voorwaarden en de Overeenkomst worden uitsluitend beheerst door het Belgische recht. Elk geschil m.b.t. de totstandkoming, de interpretatie of de uitvoering van de overeenkomst en haar algemene voorwaarden alsook van de daaruit voortvloeiende factuur/facturen behoren tot de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen.
 

Artikel 19.  Overdraagbaarheid

19.1  Partijen kunnen hun rechten en verplichtingen voortvloeiende uit de Overeenkomst en deze algemene voorwaarden niet overdragen dan met de uitdrukkelijke voorafgaandelijke toestemming van de andere Partij.
 

Artikel 20. Klachten

20.1 Indien de Ondernemer ontevreden is over de dienstverlening door LoCo dient de Ondernemer dit zo spoedig mogelijk, doch binnen uiterlijk binnen 30 dagen na oplevering van de finale Dienst, schriftelijk gemeld worden aan LoCo.

20.2 Na het verstrijken van deze termijn worden de geleverde Diensten beschouwd als zijnde conform aan de eisen door de Ondernemer.

20.3 De betaling van de factuur of de ingebruikname van de opgeleverde Dienst zal als stilzwijgend vermoeden gelden dat de Ondernemer tevreden is over wat er werd opgeleverd.

 

Artikel 21.  Vragen en opmerkingen

21.1 Indien de Ondernemer vragen of opmerkingen heeft omtrent de dienstverlening van LoCo, kan deze steeds contact opnemen met loco@locowriting.com.

bottom of page