top of page

Algemene voorwaarden LoCo

Dit zijn de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op de activiteiten van LoCo Laure Oomens Copywriting:

LoCo Laure Oomens Copywriting
BTW BE0746.910.094
Koninklijkelaan 91
2600 Berchem

Artikel 1. Toepasselijkheid algemene voorwaarden
Wanneer je ingaat op een offerte van LoCo aanvaard jij deze algemene voorwaarden.
Ze hebben voorrang op jouw algemene voorwaarden, tenzij we schriftelijk anders zijn overeengekomen. De laatste versie van dit document is altijd van toepassing.

Artikel 2. De offerte
Mijn offerte is 1 maand geldig tenzij anders vermeld in de offerte. Na jouw schriftelijke goedkeuring van de offerte plan ik de opdracht in. Dit mag per mail gebeuren.

Artikel 3. De briefing
De briefing en/of aangeleverd materiaal vormt de basis van de opdracht. Jij als klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van deze gegevens, ook als ze van derden zijn. Ik behandel alle gegevens uiteraard vertrouwelijk. Ik kan als dienstverlener niet aansprakelijk worden gesteld voor schade, van welke aard dan ook, te wijten aan verkeerde of onjuiste gegevens die door jou, als klant, zijn verstrekt.

Artikel 4. De oplevering
Je ontvangt de tekst op de beloofde datum. Indien de planning om dringende redenen verschuift, breng ik je daarvan tijdig op de hoogte.

Artikel 5. Wijziging van de opdracht
Wijzig je de opdracht? Dan kan dat invloed hebben op de afgesproken levertermijn en/of de prijs. Ik breng je daarvan op de hoogte, zodat we nieuwe afspraken kunnen maken. 

Artikel 6. De feedbackronde
Jij hebt als klant recht op een feedbackronde. Op basis van jouw aangeleverde aanpassingen herwerk ik de tekst en bezorg ik je een tweede versie. Die zit inbegrepen in de prijs, tenzij jouw wijzigingen zo drastisch afwijken van de oorspronkelijke opdracht. Dat betekent dat ik een geheel nieuwe tekst moet schrijven. In dat geval bekijken we samen of er een nieuwe offerte nodig is.

Artikel 7. De prijs
De vermelde prijzen worden altijd uitgedrukt in euro en zijn exclusief btw (21%). Elke opdracht is anders (inhoud, moeilijkheidsgraad, lengte, dringendheid). De prijs die ik opgeef in een offerte geldt dus niet automatisch voor toekomstige opdrachten, tenzij we dat samen zo afspreken in het kader van een vaste samenwerking of abonnementsformule. Ik behoud het recht om mijn tarieven jaarlijks te herzien.

Artikel 8. De factuur
Mijn offerteprijs is mijn factuurprijs. Je komt achteraf nooit voor verrassingen te staan. Ik reken dus nooit eenzijdig extra uren aan. Ik stuur mijn factuur na afronding van de opdracht. Jij behoudt als klant het recht op een feedbackronde, ook na betaling van de factuur. Heb je de feedbackronde 14 dagen na oplevering nog niet gebruikt? Dan beschouw ik de opdracht als goedgekeurd en sluit ik ze af.

Artikel 9. De betaling
Jij ontvangt mijn factuur via Creative Shelter, die voor mij factureert. Jij maakt het gehele bedrag van de factuur in één keer over naar het rekeningnummer BE53 7370 3980 0153 met vermelding van de gestructureerde mededeling die je op de factuur vindt. De factuur moet worden betaald binnen de 30 dagen, tenzij anders schriftelijk overeengekomen. Bij niet–betaling of wanbetaling van de factuur binnen de gestelde termijn, worden alle openstaande facturen van rechtswege en zonder ingebrekestelling onmiddellijk opeisbaar en ben jij als klant vanaf de vervaldag een verwijlintrest verschuldigd van 1% per begonnen maand op het factuurbedrag plus een forfaitaire schadevergoeding van 10% met een minimum van 75,00 euro. Klachten bij deze factuur zijn enkel ontvankelijk als je ze schriftelijk laat weten binnen de 10 dagen na uitgiftedatum. Bij geschil zijn de rechtbanken van het arrondissement Gent bevoegd.

Artikel 10. Aansprakelijkheid
Als klant heb jij de verantwoordelijkheid om mijn teksten na te kijken bij oplevering. Jij bent als klant dus de eindverantwoordelijke voor de inhoud en correctheid ervan en aanvaardt de aansprakelijkheid die daaruit voortvloeit. Als bij het uitvoeren van onze overeenkomst een ernstige tekortkoming aan mij, als dienstverlener, te wijten is, kan jij, als klant, mij schriftelijk in gebreke stellen. Hierbij wordt er mij een redelijke termijn gegund om alsnog onze verplichtingen na te komen. Ik kan als dienstverlener slechts aansprakelijk gesteld worden voor een vervangende schadevergoeding die niet hoger kan zijn dan het factuurbedrag. Ik ben niet verantwoordelijk voor enige tekortkoming van een aangestelde of derden. Iedere aansprakelijkheid voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder enige vergoeding van indirecte schade, gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst.

Artikel 11. De auteursrechten
Op de teksten die ik schrijf (copywriting) zijn auteursrechten van toepassing. De opgeleverde teksten blijven dus mijn intellectuele eigendom totdat de volledige factuur is voldaan. Op dat moment draag ik de intellectuele rechten van mijn tekst over aan jou als eindklant en mag je die gebruiken en hergebruiken naar wens.

Artikel 12. Klachten
Tenzij ik binnen de 10 dagen na de factuurdatum een schriftelijke klacht heb ontvangen, beschouw ik mijn factuur als aanvaard. Als een factuur geprotesteerd en niet betaald wordt, betekent dit ook dat de aangeleverde teksten niet gebruikt mogen worden. Als achteraf blijkt dat de teksten toch gebruikt werden, dan moet de factuur alsnog voldaan worden.

Artikel 13. Persoonsgegevens
Door het aanvaarden van een aanbod, verklaar jij je, als klant, akkoord met de verwerking van jouw persoonsgegevens conform de privacy policy van LoCo Laure Oomens Copywriting. Deze algemene voorwaarden lees je dus in combinatie met de privacy policy die toegankelijk is op de website.

Artikel 14. Betwisting
Deze overeenkomst wordt beheerst door het Belgisch recht. Elke betwisting i.v.m. de interpretatie of uitvoering van een contract en m.b.t. facturen behoort tot de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van Gent, tenzij dwingend recht anders bepaalt.

Online producten en diensten

Artikel 15 Herroepingsrecht


  1. Herroepingsrecht: het recht van een consument om binnen de wettelijke bedenktijd van 14 dagen af te zien van een overeenkomst op afstand en dit conform artikel VI.47 ev. WER.


15.1. De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor deze Klanten die in hun hoedanigheid van consument online een afspraak inboeken en betalen of online een product of dienst aankopen.

Je hebt, als voornoemde Klant, het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen de overeenkomst of aankoop van aangekochte producten te ontbinden. Dienstverlener heeft het recht je te vragen naar de reden van herroeping, maar je bent niet verplicht een reden op te geven.

De bedenktijd uit het vorige lid gaat in op de dag nadat jij, als Klant, de overeenkomst bent aangegaan.  

15.2. Uitzonderingen: 

15.2.1. Het herroepingsrecht geldt niet voor dienstenovereenkomsten na de volledige uitvoering van de dienst indien tot de uitvoering werd overgegaan met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument, en mits de consument heeft erkend dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de handelaar de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd.

Jij verliest, als Klant, dus jouw herroepingsrecht na uitvoering van de behandeling.

15.2.2. Het herroepingsrecht geldt niet voor de online cursussen en e-books. De ontbinding van downloads en andere leveringen van digitale inhoud, niet geleverd op een materiële drager, is aldus niet mogelijk wanneer jij, als Klant, voorafgaand aan de levering uitdrukkelijk hebt ingestemd met het beginnen van de nakoming van de overeenkomst voor het einde van de bedenktijd en je hebt erkend het ontbindingsrecht te verliezen bij het verlenen van deze toestemming. 

Artikel 16 – Uitoefening van het herroepingsrecht

16.1. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet je, als Klant, ons, als Dienstverlener, via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, of per  e-mail) op de hoogte stellen van jouw beslissing de overeenkomst te herroepen.  Deze mededeling moet ons, als Dienstverlener, bereiken voordat de herroepingstermijn is verstreken. 

Om de herroepingstermijn na te leven moet je, als Klant, jouw mededeling betreffende jouw uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken. 

16.2. Indien je, als Klant, de overeenkomst herroept, zullen wij, als Dienstverlener, alle tot op dat moment van jou ontvangen betalingen aan jou terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van de beslissing van jou, als Klant, om de overeenkomst te herroepen.

16.3. Jij, als Klant, moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop je jouw beslissing om de overeenkomst te herroepen heeft meegedeeld, terugzenden naar ons, als Dienstverlener. Jij, als klant, bent op tijd als je de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken. 

16.4. Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behouden wij, als Dienstverlener, ons het recht voor om jou, als Klant, aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door jou, als Klant, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen. Enkel artikelen die zich in de originele verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen. 

16.5. Indien jij, als Klant, de overeenkomst herroept, zullen wij, als Dienstverlener, alle tot op dat moment van jou, als Klant, ontvangen betalingen, inclusief de standaard leveringskosten, aan jou, als Klant, terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van de beslissing van jou, als Klant, om de overeenkomst te herroepen. Bij verkoopovereenkomsten kunnen wij, als Dienstverlener, wachten met de terugbetaling totdat hij alle goederen heeft teruggekregen, of totdat jij, als Klant, hebt aangetoond dat je de goederen hebt teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerst valt.

16.6. Wij, als Dienstverlener betalen jou, als Klant, terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee jij, als Klant, de oorspronkelijke transactie hebt verricht, tenzij jij, als Klant, uitdrukkelijk anderszins hebt ingestemd; in ieder geval zullen jou, als Klant, voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. 

bottom of page